Patiëntveiligheid

Cliënten en hun familie stellen steeds hogere eisen aan de veiligheid van de zorg en de omgeving waarbinnen deze plaatsvindt. Zorgorganisaties erkennen deze eisen en spelen daar op in, ook wij als Saxenburgh Groep doen hiervoor onze uiterste best.

Zorginstituut Nederland (ZiN)

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) verzamelt informatie over wat goede zorg is en waar deze geleverd wordt. Deze informatie is terug te vinden op de website KiesBeter.nl. Deze website maakt gebruik van informatie van onder andere IGZ, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
Zie: www.kiesbeter.nl

Het Kwaliteitsinstituut is een onderdeel van Zorginstituut Nederland. Deze afdeling houdt zich bezig met het stimuleren van de steeds verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Daarnaast zorgt het Kwaliteitsinstituut ervoor dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare en begrijpelijke informatie over de kwaliteit van geleverde zorg.

Het Kwaliteitsinstituut bundelt de kennis en ervaring van zes organisaties die zich al langer bezighielden met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg: het College voor Zorgverzekeringen, Zichtbare Zorg, KiesBeter, Regieraad Kwaliteit van Zorg, Centrum Klantervaring Zorg en Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Zie: www.cvz.nl/kwaliteit en kies > opvragen gegevens kwaliteit:
http://www.cvz.nl/kwaliteit/opvragen+gegevens+kwaliteit

HSMR/SMR

De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met ‘verwachte sterfte’ wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. SMR-cijfers hebben betrekking op de verwachte sterfte - op basis van patiëntenprofielen – afgezet tegen de werkelijke sterfte per specialisme.
De Landelijke Medische Registratie (LMR) is de informatiebron voor de berekening van de (H)SMR-cijfers.

Wij gebruiken sterftecijfers vooral voor interne kwaliteitsverbetering, voornamelijk om inzicht te verkrijgen in vermijdbare sterftes. De tendens is dat patiënten deze cijfers zien als middel voor het maken van keuzes. De informatie is echter vaak moeilijk te begrijpen en onderlinge vergelijking met andere ziekenhuizen is lastig. Desondanks zijn ziekenhuizen verplicht de sterftecijfers openbaar te maken.

In voorkomende gevallen verwijzen wij onze patiënten voor behandeling door naar een ander (soms universitair) ziekenhuis. Wanneer blijkt dat behandeling helaas niet meer mogelijk is, komen deze patiënten veelal terug naar ons, om te kunnen overlijden in hun ‘eigen vertrouwde’ ziekenhuis, in de nabijheid van familie en vrienden. Dit beleid kan nadelige invloed hebben op de sterftecijfers. Wij willen echter nadrukkelijk ook ziekenhuiszorg bieden in de laatste fase van het leven. Op onderstaande overzichten vindt u de sterftecijfers, onverwacht lange ligduur en heropnamen van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

Toelichting:
HSMR: Het gemiddelde HSMR sterftecijfer is 100. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis had in 2015 een gemiddeld cijfer van 84. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 71–99. Met 95% zekerheid kan dus gesteld worden dat de HSMR van het ziekenhuis minimaal 71 en maximaal 99 is. Dat betekent dat de HSMR van het ziekenhuis voor 2015 significant lager is dan het landelijk gemiddelde. In 2015 is in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis het aantal sterfgevallen 141. Het berekende verwachte aantal sterfgevallen is 168. Het aantal sterfgevallen is in 2015 dus 27 lager dan verwacht.

Klik hier voor het definitieve HSMR rapport. (pdf)