HSMR- sterftecijfers

De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met ‘verwachte sterfte’ wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. SMR-cijfers hebben betrekking op de verwachte sterfte - op basis van patiëntenprofielen – afgezet tegen de werkelijke sterfte per specialisme.

De Landelijke Medische Registratie (LMR) is de informatiebron voor de berekening van de (H)SMR-cijfers. Wij gebruiken sterftecijfers vooral voor interne kwaliteitsverbetering, voornamelijk om inzicht te verkrijgen in vermijdbare sterftes. De tendens is dat patiënten deze cijfers zien als middel voor het maken van keuzes. De informatie is echter vaak moeilijk te begrijpen en onderlinge vergelijking met andere ziekenhuizen is lastig. Desondanks zijn ziekenhuizen verplicht de sterftecijfers openbaar te maken.

In onderstaand overzicht vindt u de sterftecijfers van Het Saxenburgh Medisch Centrum van 2018-2020.

Toelichting:

HSMR: Het gemiddelde HSMR sterftecijfer is landelijk 100. Het Saxenburgh Medisch Centrum had in 2020 een gemiddeld cijfer van 97. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 71-87. Met 95% zekerheid kan dus gesteld worden dat de HSMR van het ziekenhuis minimaal 71 en maximaal 87 is. De HSMR van het ziekenhuis is voor 2020 niet significant lager dan het landelijk gemiddelde. Ondanks dat de HSMR van Saxenburgh Medisch Centrum in 2020 onder het landelijk gemiddelde ligt, zien wij een stijging ten opzichte van 2019. Dit is reden voor nadere analyse door de commissie dossieranalyse.

Klik hier voor het definitieve HSMR rapport (pdf).