HSMR- sterftecijfers

De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met ‘verwachte sterfte’ wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. SMR-cijfers hebben betrekking op de verwachte sterfte - op basis van patiëntenprofielen – afgezet tegen de werkelijke sterfte per specialisme.

De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) is de informatiebron voor de berekening van de (H)SMR-cijfers. Wij gebruiken sterftecijfers vooral voor interne kwaliteitsverbetering, voornamelijk om inzicht te verkrijgen in vermijdbare sterftes. De tendens is dat patiënten deze cijfers zien als middel voor het maken van keuzes. De informatie is echter vaak moeilijk te begrijpen en onderlinge vergelijking met andere ziekenhuizen is lastig. Desondanks zijn ziekenhuizen verplicht de sterftecijfers openbaar te maken.

In onderstaand overzicht vindt u de sterftecijfers van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis van 2017-2019. 

Toelichting:

HSMR: Het gemiddelde HSMR sterftecijfer is landelijk 100. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis had in 2019 een gemiddeld cijfer van 79. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 65-94. Met 95% zekerheid kan dus gesteld worden dat de HSMR van het ziekenhuis minimaal 65 en maximaal 94 is. De HSMR van het ziekenhuis is voor 2019 significant lager dan het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat er in ons ziekenhuis relatief gezien minder sterfte is. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis legt zich toe op hoog volume, laag complexe behandelingen. Bij deze groep patiënten is de zorg sterk verbeterd. De behandelend medisch specialisten gaan snel met patiënten in gesprek en bespreken direct de behandelmogelijkheden, ook wordt bij die keuze besproken om niet te opereren of te behandelen. Patiënten in de terminale fase kiezen er veelal voor om thuis of in een hospice te sterven.
In het Röpcke-Zweers Ziekenhuis worden dossiers van overleden patiënten geanalyseerd door een commissie dossieranalyse, waarin oud- medisch specialisten en verpleegkundigen participeren. Middels dit dossieronderzoek worden alle bijzonderheden onderzocht om telkens de zorg te verbeteren. Dit proces is nu reeds drie jaar gaande en heeft ons ook geholpen in het telkens verbeteren van de zorg.

Klik hier voor het definitieve HSMR rapport (pdf).