Calamiteiten binnen patiëntenzorg

Ondanks dat de Saxenburgh Groep streeft naar optimale zorgverlening, komt het voor dat een behandeling anders uitvalt dan voorzien. Er kunnen zich onbedoeld complicaties voordoen tijdens een zorgproces. Er kan ook sprake zijn van een incident: er gebeurt iets wat onverwacht of onvoorzien is en het zorgproces verstoort. Kenmerk van een incident is dat er geen tot weinig schade voor de patiënt ontstaat. Soms is er sprake van een calamiteit. Een calamiteit is een ‘niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een patiënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid’.

Deze definitie staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het onderscheid met een incident is dat er wel sprake is van (grote) schade voor de patiënt, of zelfs diens overlijden.

Afhandeling van calamiteiten

Net als alle andere zorginstellingen is de Saxenburgh Groep verplicht om calamiteiten te melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en vervolgens onderzoek te doen naar de toedracht. Het doel van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie, is om verbetermaatregelen te formuleren en daarmee herhaling te voorkomen. De onderzoekscommissie wordt benoemd door en rapporteert aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur besluit als eindverantwoordelijke of de voorgestelde verbetermaatregelen ook worden uitgevoerd en geeft opdracht aan de lijnverantwoordelijke om de verbetermaatregelen uit te voeren. De Inspectie beoordeelt of een calamiteit voldoende is onderzocht en of er voldoende lering is getrokken uit de gebeurtenis.

Informatie delen met de patiënt of nabestaande(n)
De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met de betrokken patiënt of de nabestaanden.

Voor de calamiteiten die de Saxenburgh Groep in de afgelopen jaren heeft gemeld, verwijzen wij u naar onderstaande link (bestand 2/2):
Calamiteiten Saxenburgh Groep