Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg regelt dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving de zorg krijgen die zij nodig hebben met aandacht voor hun individuele welzijn.

Voor wie: Mensen met een blijvende somatische of psychogeriatrische beperking en mensen met blijvende verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen die:

 • Permanent toezicht nodig hebben om escalatie of ernstig nadeel te voorkomen;
 • 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben door fysieke problemen of zware regieproblemen.
 • GGZ-cliënten die drie jaar verblijf met behandeling hebben ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet, krijgen daarna toegang tot de Wlz.

Belangrijkste veranderingen in het kort:

 • Kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben vallen vanaf januari 2015 onder de Wet langdurige zorg.
 • Het CIZ bepaalt of iemand toegang heeft tot de Wlz, stelt het zorgprofiel vast en legt dit vast in een indicatiebesluit
 • Het persoonsgebonden budget wordt niet meer door cliënten zelf beheerd, maar door de SVB.

De nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) vervangt de huidige AWBZ. Dit heeft in de overgangsfase een aantal gevolgen:

 • Mensen met een indicatie voor verblijf die nu in een instelling wonen behouden hun recht en hun plek.
 • Mensen met een indicatie voor verblijf (een ZorgZwaartePakket), maar die (nog) niet in een instelling wonen, behouden het recht om in een instelling te gaan wonen en daarmee onder de Wlz te gaan vallen.
 • Voor mensen met extramurale zorg is geen overgangsregime richting Wlz geformuleerd. Zij vallen per 1 januari 2015 onder de Wmo, Zvw of Jeugdwet met het daarin geldende overgangsregime.

Toegang: De indicatiestelling blijft (net als bij de AWBZ) in handen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt vast of iemand voldoet aan de toegangscriteria voor de Wlz. De toegang tot de Wlz vindt plaats op zorginhoudelijke criteria en is dus bijvoorbeeld niet afhankelijk van het zorgaanbod van de gemeente. Het CIZ stelt het best passende zorgprofiel op. Na het toegangsbesluit maken de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger afspraken over de zorg met de zorgaanbieder, die worden vastgelegd in het wettelijk verplichte zorg- of ondersteuningsplan. Het toegangsbesluit van het CIZ is geldig voor onbepaalde tijd.

Download meer informatie over de wet langdurige zorg: Algemene voorwaarden WLZ Zorg en Uw Zorg in een AWBZ-instelling

Ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)
In Overijssel en Drenthe biedt Zorgbelang Overijssel ook in 2016 ondersteuning voor cliënten met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Cliënten kunnen kosteloos een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner van Zorgbelang Overijssel via 0900 - 243 81 81  (gebruikelijke belkosten)  of via de mail adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl.

Cliënten met een Wlz-indicatie, mantelzorgers en/of (wettelijke)vertegenwoordigers kunnen voor de volgende zaken bij ons terecht:

 • Informatie en advies
 • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
 • Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz-zorgaanbieder en passende Wlz-zorg
 • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
 • Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd
 • Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep
 • Ondersteuning bij herindicatie


Meer informatie is te vinden op
www.belangenorganisatiesoverijssel.nl/themas-onafhankelijke-clientondersteuning-wlz
Zie hieronder voor de nieuwsbrief