Naar hoofdinhoud

Kwaliteit en Veiligheid

Over Kwaliteit en Veiligheid

Binnen Saxenburgh willen we u de beste kwaliteit van zorg en veiligheid bieden. Kwaliteit en Veiligheid verdienen dan ook onze hoogste prioriteit. Samen met onze medewerkers streven wij dagelijks naar een optimale behandeling en verzorging van onze patiënten en cliënten.

Cliënt-/Patiëntveiligheid

Cliënten/Patiënten en hun familie hechten een steeds grotere waarde aan kwaliteit en veiligheid van zorg en de omgeving waarbinnen deze plaatsvindt. Bij Saxenburgh is kwaliteit op alle niveaus in de organisatie geborgd met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg aan, en de veiligheid van zorg voor patiënten en cliënten.

Hiervoor maakt Saxenburgh gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft de activiteiten en afspraken van Saxenburgh die betrekking hebben op het leveren, beheersen en verbeteren van kwaliteit met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hiermee beogen we het volgende:

 1. Het blijven anticiperen op wensen van patiënten en cliënten in de vorm van patiënt- en cliëntparticipatie.
 2. Het voldoen aan wet- en regelgeving.
 3. Het vastleggen van processen die op elkaar aansluiten.
 4. Het borgen van afspraken, acties en resultaten.
 5. Het hanteren van de kwaliteitscirkel van Deming: Plan-Do-Check-Act
 6. Het systematisch toetsen van kwaliteit in de vorm van audits en tevredenheidsonderzoeken.
 7. Het continu verbeteren

Toetsen van het kwaliteitssysteem – accreditatie –

Organisaties kunnen ervoor kiezen om externe partijen te laten toetsen hoe het kwaliteitssysteem functioneert. Het kwaliteitssysteem van Saxenburgh is voor het laatst in februari 2022 getoetst door Qualicor Europe. Hiermee heeft Saxenburgh een belangrijk kwaliteitskeurmerk ontvangen: het internationaal erkend Qualicor Europe-accreditatiebewijs. Dit kwaliteitskeurmerk toont aan dat Saxenburgh voldoet aan de kwaliteitsnormen Qmentum, wat betekent dat patiënten en cliënten erop kunnen vertrouwen dat er goede en veilige zorg wordt verleend volgens vaste werkwijzen en protocollen.

Kwaliteitsindicatoren

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) verzamelt aan de hand van kwaliteitsindicatoren informatie over wat goede zorg is en waar deze geleverd wordt.

Via de volgende websites kunt u kwaliteitsinformatie van Saxenburgh inzien en vergelijken met andere ziekenhuizen:

 • KiesBeter
  Voor verschillende aandoeningen kunt u kwaliteitsinformatie inzien en vergelijken met andere ziekenhuizen. De website bevat kwaliteitsindicatoren, die door ziekenhuizen bij Zorginstituut Nederland zijn aangeleverd (Transparantiekalender). Ga naar KiesBeter.nl.
 • Ziekenhuischeck
  Ziekenhuizen meten ieder jaar wat de kwaliteit is van hun zorg. Ook houden ze maandelijks bij wat de wachttijden zijn. Ze moeten al deze informatie aanleveren aan verschillende instanties. Op Ziekenhuischeck vind je de kwaliteitscijfers van de Nederlandse ziekenhuizen en kun je deze vergelijken.

  Ziekenhuischeck
 • Revalidatiecheck
  De kwaliteitscijfers voor de Revalidatiezorg zijn te vinden op Revalidatiecheck.

  Revalidatiecheck.nl

HSMR- sterftecijfers

De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Wij gebruiken sterftecijfers vooral voor interne kwaliteitsverbetering, voornamelijk om inzicht te verkrijgen in vermijdbare sterftes. De tendens is dat patiënten deze cijfers zien als middel voor het maken van keuzes. De informatie is echter vaak moeilijk te begrijpen en onderlinge vergelijking met andere ziekenhuizen is lastig. Desondanks zijn ziekenhuizen verplicht de sterftecijfers openbaar te maken.

In onderstaand overzicht vindt u de sterftecijfers van Het Saxenburgh Medisch Centrum van 2019-2021
Sterftecijfers 2019-2021

Toelichting:

Het gemiddelde HSMR sterftecijfer is landelijk 100. Het Saxenburgh Medisch Centrum had in 2021 een gemiddeld cijfer van 100. De HSMR van het ziekenhuis is voor 2021 dus gelijk aan het landelijk gemiddelde. Toch zien wij een stijging ten opzichte van 2020. Dit is reden voor nadere analyse door de commissie dossieranalyse.

Klik hier voor het definitieve HSMR rapport (pdf).

Calamiteiten binnen cliënten-/patiëntenzorg

Ondanks dat Saxenburgh streeft naar optimale zorgverlening, komt het voor dat een behandeling anders uitvalt dan voorzien. Er kunnen zich onbedoeld complicaties voordoen tijdens een zorgproces. Er kan ook sprake zijn van een incident: er gebeurt iets wat onverwacht of onvoorzien is en het zorgproces verstoort. Kenmerk van een incident is dat er geen tot weinig schade voor de patiënt ontstaat. Soms is er sprake van een calamiteit. Een calamiteit is een ‘niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een patiënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid’.

Deze definitie staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het onderscheid met een incident is dat er wel sprake is van (grote) schade voor de patiënt, of zelfs diens overlijden.

Afhandeling van calamiteiten

Net als alle andere zorginstellingen is Saxenburgh verplicht om calamiteiten te melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en vervolgens onderzoek te doen naar de toedracht. Het doel van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie, is om verbetermaatregelen te formuleren en daarmee herhaling te voorkomen. De onderzoekscommissie wordt benoemd door en rapporteert aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur besluit als eindverantwoordelijke of de voorgestelde verbetermaatregelen ook worden uitgevoerd en geeft opdracht aan de lijnverantwoordelijke om de verbetermaatregelen uit te voeren. De Inspectie beoordeelt of een calamiteit voldoende is onderzocht en of er voldoende lering is getrokken uit de gebeurtenis.

Informatie delen met de patiënt of nabestaande(n)

De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met de betrokken patiënt of de nabestaanden.