Polikliniek Pre-operatief onderzoek en anesthesiologie

Wanneer u binnenkort een operatie of behandeling ondergaat waarbij een vorm van anesthesie (verdoving) nodig is, wordt u doorverwezen naar de poli pre-operatief onderzoek. De anesthesioloog is de arts die gespecialiseerd is in het toedienen van anesthesie.

Voorafgaand aan de operatie

Binnenkort ondergaat u een operatie of behandeling. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Voordat u een operatie ondergaat wordt uw gezondheidstoestand in beeld gebracht, eventuele risico’s ingeschat en de techniek van anesthesie besproken. Op de polikliniek pre-operatief onderzoek vult hiervoor een (digitale) vragenlijst in. Wilt u dit liever vooraf thuis invullen? Dit kan met uw DigiD via het patiëntenportaal MijnSaxenburgh.

Onze polikliniek werkt met zowel geplande spreekuren als met een inloopspreekuur. We proberen zoveel mogelijk patiënten die doorlopen van andere poliklinieken gelijk te screenen voor de desbetreffende operatie of behandeling. Lukt dit niet dan maken wij, zo mogelijk in overleg, een afspraak. Om de opname rondom de operatie/behandeling goed voor te bereiden heeft u op onze polikliniek drie gesprekken, deze drie gesprekken duren samen ongeveer één uur.

Gesprek met de apothekers assistente

De apothekersassistente van het Apothekers Service Punt neemt het overzicht van de thuismedicatie met u door, om de daadwerkelijk gebruikte medicatie vast te stellen. Het doel is om alle medicijnen die u thuis gebruikt, al dan niet op recept, op correcte wijze te noteren in de medicatielijst. Ook zal u worden gevraagd of u allergisch of overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen.

Gesprek met de verpleegkundige van de polikliniek preoperatieve screening

Een verpleegkundige van de afdeling licht u tijdens dit gesprek in over de verpleegkundige aspecten rondom de operatieve ingreep. Hij/zij bespreekt de bijzonderheden die van belang zijn voor de opname. Contactpersoon, het gebruik van medicijnen, eventuele ervaringen ten aanzien van eerdere opnames in het ziekenhuis, bepaalde gewoontes ten aanzien van eten, drinken en slapen etc. Ook het nuchter beleid en pijnbestrijding na de operatie komen in dit gesprek aan de orde. Verder kunt u vragen stellen over de opnameperiode en de nazorg. De verpleegkundige verwerkt deze informatie in het verpleegkundig dossier zodat deze gegevens bekend zijn bij opname.

Gesprek met de anesthesioloog, verpleegkundig specialist of anesthesie medewerker

Uw gezondheidstoestand wordt aan de hand van de ingevulde vragenlijst besproken. Zo nodig wordt er lichamelijk onderzoek gedaan (inspectie mond/gebit en beluisteren hart en longen). Tijdens dit gesprek wordt de gekozen vorm van anesthesie toegelicht en worden de risico’s rondom de narcose besproken. De anesthesioloog spreekt daarnaast met u af welke medicijnen u op de operatiedag wel of niet moet innemen. Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat het operatierisico te groot is, zal de anesthesioloog dit bespreken met uw behandelend arts.

Indien er zich tussen het pre-operatief onderzoek en de operatie veranderingen voordoen in uw gezondheid of medicatie, dan dient u dit door te geven aan de poli pre-operatief onderzoek. Tel. 0523 27 6808

Opname en operatiedatum

De operatie of ingreep wordt voor u gepland. De wachttijd tot aan de operatiedatum wordt mede bepaald door uw behandelend specialist. U krijgt ongeveer 10 dagen voor de opnamedatum schriftelijk of telefonisch bericht.

In sommige gevallen kan het zijn dat er langere tijd tussen het preoperatief gesprek en de daadwerkelijke oproep tot opname zit, dit kan onder andere komen door wachttijden bij andere specialisten en/of door de duur van vervolgonderzoeken.

Meer informatie?

Bekijk onze folder Anesthesie en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling

Voor kinderen hebben we een fotoboek ontwikkeld! Bekijk samen het fotoboek: Operatie bij kinderen

Spreekuren

Spreekuren worden gehouden zowel in het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg als ook op onze buitenlocaties.