Afdeling Logopedie

De afdeling logopedie maakt, samen met de afdelingen fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en medisch maatschappelijk werk, deel uit van de afdeling revalidatie binnen het Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

Logopedie houdt zich bezig met alle aandoeningen op het gebied van slikken, stem, spraak en taal. Ook wanneer er problemen zijn met het begrijpen en het produceren van gesproken taal, lezen of schrijven wordt de logopedist ingeschakeld. Hierbij staat het herstellen van de communicatie tussen u en uw omgeving centraal. De logopedist geeft hiervoor adviezen of oefeningen. De logopedist kan ook om advies gevraagd worden bij problemen op het gebied van eten of drinken, wanneer er slikproblemen zijn of wanneer u een longontsteking krijgt doordat er voeding in de longen komt.

Door middel van een verwijzing van een specialist in het ziekenhuis kan de logopedist bij de behandeling betrokken worden. Meestal is de logopedist werkzaam op de afdeling neurologie, maar ook op andere verpleegafdelingen kan logopedische begeleiding ingeschakeld worden. U vindt ons op de begane grond in het Röpcke–Zweers Ziekenhuis.

Bij de eerste ontmoeting stelt de logopedist door middel van een vraaggesprek en eventueel logopedisch onderzoek vast hoe uw klacht het beste behandeld kan worden. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld waarin samen met u gekeken wordt naar de beste behandelingsmogelijkheden. Deze kunnen gericht zijn op verschillende functies, zoals:

Taal
Het begrijpen en produceren van woorden en zinnen. Hierbij wordt ook het lezen en schrijven betrokken. Uitgangspunt hierbij is het verbeteren van de communicatie op verschillende manieren.

Spraak
De functies van de lippen, tong, kaak, gehemelte. Dit betreft de articulatie. Daarnaast  wordt ook de manier van spreken geoefend, zoals het spreektempo en de intonatie.

Stem
Bij heesheid, schorheid of fluisterstem. Er worden oefeningen gegeven voor een juiste manier van ademen gekoppeld aan de stem.

Slikken
Er wordt gekeken naar de manier van kauwen en verwerken van voedsel in de mond en keel. Adviezen worden gegeven voor de juiste manier van slikken en eventueel worden voedingsadviezen gegeven. Er is tijdens de logopedische behandeling nauwe samenwerking met andere betrokken disciplines. Ook uw naasten kunnen bij de behandeling betrokken worden.

Als u met ontslag gaat terwijl de logopedie nog niet afgerond is, zorgt uw logopedist in overleg met u voor een overdracht voor logopedische vervolgbehandeling in uw woonomgeving. Bij specifieke problematiek kan logopedie eventueel poliklinisch voortgezet worden in het ziekenhuis. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt een eventuele vervolg behandeling in principe overgedragen aan een logopedist in uw woonomgeving. In een aantal gevallen kunt u voor specialistische behandelingen op onze polikliniek terecht. Ook na een bezoek aan een specialist op de polikliniek kunt u voor specifieke behandelingen worden doorverwezen naar de afdeling logopedie.