Medische Psychologie

Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus zijn wij de komende tijd op de volgende manier bereikbaar: U kunt een mail sturen naar medpsych@sxb.nl. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggemaild of gebeld.

Eerste gesprek 

In het eerste gesprek bespreekt de klinisch psycholoog uw klachten met u. Aan de hand van dit gesprek kan hij u, als dit nodig is, een onderzoek voorstellen. Dit onderzoek is een hulpmiddel om factoren die kunnen samenhangen met de klachten te achterhalen. Een deel van het psychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd door de psychologisch assistent.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek worden tests afgenomen, bijvoorbeeld om uw geheugen en/of uw concentratie te toetsen of om uw persoonlijkheid of intelligentie te onderzoeken. Indien u daar in toestemt kunnen ook gesprekken plaats vinden met de partner, familieleden of andere betrokkenen. Na afronding van het onderzoek worden de resultaten met u besproken. Zonodig zijn daarbij ook andere betrokkenen aanwezig, bijvoorbeeld ouders van (jonge) patiënten, de partner van een patiënt of kinderen van (oudere) patiënten. In dit gesprek geeft de psycholoog adviezen over de mogelijke behandeling van uw klachten.

Poli 15

De afdeling Medische Psychologie is gelokaliseerd in het ziekenhuis, poli 15.

Psychologische ondersteuning
Tijdens of na een lichamelijke aandoening/ziekte is het niet altijd even eenvoudig om leren om te gaan met de gevolgen van de ziekte. Ook aangrijpende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een hartaanval zijn soms moeilijk te verwerken. In deze gevallen is de behandeling gericht op het herstel van uw psychisch evenwicht.

Training
Deze vorm van behandeling richt zich vooral op het aanleren van sociale vaardigheden, ontspanningsoefeningen en methoden ter verbetering van de zelfcontrole.

Psychotherapie
Dit is een meer intensieve vorm van behandeling gericht op vergroting van het zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl.

Verwijzing
De klinisch psycholoog zal zich meestal beperken tot kortdurende behandeling. Als langduriger behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Dit zou een eerstelijns psycholoog kunnen zijn of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Inzagerecht
U heeft het recht op kennisname van de rapportage van onderzoek of behandeling. Als u dit wenst kunt u contact opnemen met de psycholoog en deze zal dan het dossier met u doornemen.

Vertrouwelijke informatie
De psycholoog en de psychologisch assistent hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, uitsluitend gerapporteerd aan andere direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers, zoals bijvoorbeeld de medisch specialist die u heeft doorverwezen.

Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats na uw toestemming.

Kwaliteitsbewaking
De klinisch psycholoog streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, zal hij deze graag met u bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot de klachtenbehandelaar van het ziekenhuis.

De klinisch psychologen hebben een gedragscode waaraan de bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) aangesloten psychologen zich moeten houden. Bij deze instantie kunt u terecht met vragen.

Bezoekadres
N.I.P.
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ  Utrecht.
Tel 030-8201500
www.psynip.nl

Alle bij ons werkzame psychologen zijn lid van het NIP en BIG-geregistreerd. Zij vallen onder het tuchtrecht zoals in de wet BIG geregeld.

Helaas heeft ook sinds kort de afdeling Medische Psychologie te maken met wachttijden. Na ontvangst van de aanmelding door de medisch specialist van het ziekenhuis ontvangt u een middels een brief informatie over de actuele wachttijd. Wij streven naar een zo minimaal mogelijke wachtduur en zullen per aanmelding de urgentie in ogenschouw nemen.