Saxenburgh Groep

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de doelstellingen van het ziekenhuis. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de organisatie en stemt haar beleid af met het Medisch Stafbestuur en adviesorganen zoals de OR en Cliëntenraad.Speerpunten van de Raad van Bestuur zijn gezondheid, wonen & welzijn. Daarnaast streeft de Raad van Bestuur naar een optimale kwaliteit van de behandeling en verpleging/verzorging van de aan haar toevertrouwde patiënten en cliënten. 

Het tweehoofdige Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep bestaat uit:

  • Drs. W. van der Kam (voorzitter)
  • Drs. R. Kaplan (lid)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en toetst het beleid van de Raad van Bestuur op hoofdlijnen. De Raad van Toezicht geeft haar goedkeuring aan de jaarrekening en het meerjarenbeleid van de Raad van Bestuur. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur bij alle mogelijke bestuurlijke en strategische vraagstukken.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dhr. drs. H.Th.M. Pieper (voorzitter)
  • Dhr. H. van Boggelen (vice-voorzitter)
  • Dhr. drs. J.A. Kruijer (lid)
  • Mw. Prof dr. A.H.E.M. Maas (lid)
  • Mw. A. Makkinga (lid)