Naar hoofdinhoud

Organisatie

Organisatie

Saxenburgh helpt de inwoners van de gemeenten Hardenberg, Coevorden, Ommen en Twenterand met kwaliteit van leven. Dit doen we door het bieden van zorg die hieraan bijdraagt en met aandacht voor een gezonde levensstijl en het voorkomen van ziekten. Saxenburgh werkt, zorgt, bouwt en ontwikkelt zich als een netwerk in het verzorgingsgebied om dat te bereiken. Saxenburgh biedt een compleet aanbod van zorg in de regio. We doen dat samen met onze patiënten, cliënten en regiopartners, onder het motto: “Samenwerken aan goede zorg”.

Denkt u graag mee met Saxenburgh over onze zorg? Er zijn plekken vrij in onze cliëntenraad Hardenberg (ouderenzorg) en patiëntenraad (ziekenhuis).

Ons bestuur

Bij Saxenburgh willen we een prettige en veilige omgeving bieden aan cliënten, patiënten én medewerkers. Hiervoor is leiding nodig waarin verantwoordelijkheid, transparantie, verbinding, samenwerking en vertrouwen centraal staat.

Organogram

Organogram Saxenburgh 2023

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de doelstelling van alle onderdelen van Saxenburgh; het ziekenhuis, de ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de organisatie en stemt haar beleid af met het Medisch Stafbestuur en de adviesorganen zoals de ondernemingsraad, de cliëntenraden en de V&VS (Verplegende & Verzorgende Staf).

De Raad van Bestuur van Saxenburgh bestaat uit:

 • Mariska de Groot (voorzitter)
 • Hans Gellekink (lid)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en toetst het beleid van de Raad van Bestuur op hoofdlijnen. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de jaarrekening en het meerjarenbeleid van de Raad van Bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord voor de Raad van Bestuur bij alle bestuurlijke en strategische vraagstukken.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • P. (Paul) van der Wijk, (voorzitter)
 • H.A.H. (Karin) Kaasjager (vice-voorzitter)
 • H. (Hermien) van Helsdingen (lid op voordracht cliëntenraden/patiëntenraad)
 • G. (Geert) van der Bij (lid)
 • D. (Dianne) Burger (lid)
 • C.J.F.R. (Jan Fokke) Mulder (lid)


Toezicht declaraties Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht heeft de declaratieregeling Raad van Bestuur goedgekeurd en houdt toezicht op de naleving ervan.

Medische Staf

Het bestuur van de medische staf vertegenwoordigt de medisch specialisten in bestuurlijke zaken en bij beslissingen in vergaderingen met de Raad van Bestuur. Het bestuur van de Coöperatie Medisch Specialisten Saxenburgh bestaat uit de volgende personen:

 • Paul van Osch, cardioloog, voorzitter
 • Karin Zwager, kinderarts, vicevoorzitter
 • Hilbrand van de Belt, orthopedisch chirurg, secretaris
 • Monique Wüst, gynaecoloog, penningmeester
 • Noortje Jansen, gynaecoloog, algemeen lid

Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad (VVAR)

Bij Saxenburgh werken rond de 875 verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Wij zijn hiermee de grootste groep medewerkers in de langdurige zorg, thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg en het ziekenhuis. Hierdoor zijn wij in hoge mate medebepalend voor de kwaliteit van zorg en de patiënt- en cliëntveiligheid binnen Saxenburgh. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat zorgprofessionals betrokken zijn bij het zorgbeleid van een organisatie. Dit wordt ook wel professionele zeggenschap genoemd. De Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad (VVAR) is een belangrijk onderdeel om invulling aan deze zeggenschap te geven.

Adviesorgaan van Raad van Bestuur

De VVAR is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB). Wij willen bijdragen aan kwalitatief goede cliënten- en patiëntenzorg. Dat gaat enerzijds over invloed op het zorgbeleid (gevraagde en ongevraagde adviezen richting bestuurder(s) en andere stakeholders en gremia) en anderzijds over het professionaliseren van de beroepsgroep. Belangrijke onderwerpen voor de VVAR zijn: professionele zeggenschap, verpleeg sensitieve uitkomsten, goede opleidingsmogelijkheden, Qualicor Europe certificering, medicatieveiligheid, goede verslaglegging enzovoorts.

We hebben regulier overleg met de Raad van Bestuur, Manager ouderenzorg, Manager ziekenhuis en de Medische Staf. Daarnaast hebben we ook regelmatig contact met manager P&O en op indicatie andere professionals uit de organisatie. We participeren in de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid, Toezicht op Kwaliteit, Commissie Medicatieveiligheid en Werkgroep Patiëntparticipatie, ook vervullen we soms een rol in een tijdelijke werkgroep.

Visie op professionaliteit

Wij hebben onze eigen visie op professionaliteit die aanvullend is op de visie van Saxenburgh. Als VVAR van Saxenburgh vinden wij de visie belangrijk omdat het duidelijkheid schept en aanzet geeft tot verdere ontwikkelingen op het verpleegkundige en verzorgende domein. Door het ontwikkelen van deze visie nemen wij ook een standpunt in ten aanzien van het verpleegkundig en verzorgend beroep binnen Saxenburgh.

Visie VVAR

Contact met de VVAR

U kunt contact opnemen via het e-mailadres vvar@sxb.nl.

Ondernemingsraad Saxenburgh

Wat is een ondernemingsraad (OR)

De OR is een onafhankelijk, wettelijk ingesteld, medezeggenschapsorgaan. De OR bestaat uit werknemers van Saxenburgh. Zij zijn door verkiezingen gekozen als vertegenwoordiger van alle werknemers. Het aantal leden van de OR hangt af van het aantal werknemers in Saxenburgh. In Saxenburgh werken meer dan 2.000 werknemers. Onze OR bestaat uit 15 OR-leden.

Wat doet een ondernemingsraad

De OR behartigt de belangen van de werknemers in Saxenburgh, zonder daarbij het belang van Saxenburgh uit het oog te verliezen. De rechten en bevoegdheden maar ook de plichten en verantwoordelijkheden van de OR zijn vastgelegd in de wet op de ondernemingsraden (de WOR). Afhankelijk van het onderwerp denkt, praat en beslist de OR mee over de besluiten die de Raad van Bestuur van Saxenburgh van plan is te gaan nemen. Bijvoorbeeld over financiële of organisatorische zaken of personele regelingen (zoals arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim).

Missie

De ondernemingsraad Saxenburgh is mede verantwoordelijk voor een organisatie waarin het belang van de medewerkers en de organisatie centraal staan. Vertrouwen, veiligheid en open communicatie zijn hierbij centrale waarden.

Visie

De ondernemingsraad Saxenburgh:

 • vertegenwoordigt de medewerkers en levert een bijdrage aan een gezonde, veilige en prettige werkomgeving.
 • is zichtbaar, betrouwbaar en bereikbaar voor medewerkers.
 • heeft een signalerende functie en bevordert open communicatie in Saxenburgh.
 • is actief betrokken bij beleidsvorming en oefent hierop invloed uit.
 • levert een actieve bijdrage aan een toekomstbestendig en financieel gezond Saxenburgh.

Overleg

De OR heeft regulier overleg met de Raad van Bestuur, de manager ouderenzorg, de manager ziekenhuiszorg, de medische staf/combi-coöperatie i.o. en de Raad van Toezicht. Daarnaast is er o.a. contact met P&O en I&F (financiën). Soms participeert de OR in tijdelijke werkgroepen.

Speerpunten van de OR

 • De OR vindt het belangrijk dat er regelmatig een werkoverleg plaatsvindt. Dit is het moment voor medewerkers om gehoord te worden en om bijgepraat te worden. De OR vraagt hiervoor regelmatig aandacht bij leidinggevenden en bestuurder.
 • De OR vindt concrete en volledige communicatie belangrijk. Bij vrijwel alle onderwerpen die ons passeren en besteden wij aandacht aan communicatie.
 • De OR vindt gelijke kansen voor alle medewerkers belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan werving & selectie en opleidingsmogelijkheden.
 • De OR heeft zich hard gemaakt dat er in Saxenburgh een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) gehouden wordt. Deze heeft in 2021 plaatsgevonden en de OR houdt vinger aan de pols.

Contact opnemen

U kunt de OR bereiken via ondernemingsraad@sxb.nl.

Ondernemingsraad Saxenburgh

Cliënten- en patiëntenraad

Als u zorg nodig heeft, is het belangrijk dat deze van goede kwaliteit is en dat alles zo goed mogelijk geregeld is voor u als patiënt of cliënt.

 • De patiëntenraad draagt hieraan bij, door mee te praten over ons beleid en gevraagd en ongevraagd te adviseren over mogelijke verbeteringen.
 • Onze cliëntenraad helpt dit mogelijk te maken door kritisch te kijken naar onze organisatie, ons management en onze zorg en continu te adviseren hoe we kunnen verbeteren.

Kwaliteit en veiligheid

Binnen Saxenburgh willen we u de beste kwaliteit van zorg en veiligheid bieden. Kwaliteit en Veiligheid verdienen dan ook onze hoogste prioriteit. Samen met onze medewerkers streven wij dagelijks naar een optimale behandeling en verzorging van onze patiënten en cliënten.

Cliënt-/Patiëntveiligheid

Cliënten/Patiënten en hun familie hechten een steeds grotere waarde aan kwaliteit en veiligheid van zorg en de omgeving waarbinnen deze plaatsvindt. Bij Saxenburgh is kwaliteit op alle niveaus in de organisatie geborgd met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg aan, en de veiligheid van zorg voor patiënten en cliënten.

Hiervoor maakt Saxenburgh gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft de activiteiten en afspraken van Saxenburgh die betrekking hebben op het leveren, beheersen en verbeteren van kwaliteit met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hiermee beogen we het volgende:

 1. Het blijven anticiperen op wensen van patiënten en cliënten in de vorm van patiënt- en cliëntparticipatie.
 2. Het voldoen aan wet- en regelgeving.
 3. Het vastleggen van processen die op elkaar aansluiten.
 4. Het borgen van afspraken, acties en resultaten.
 5. Het hanteren van de kwaliteitscirkel van Deming: Plan-Do-Check-Act
 6. Het systematisch toetsen van kwaliteit in de vorm van audits en tevredenheidsonderzoeken.
 7. Het continu verbeteren

Accreditatie - Toetsen van het kwaliteitssysteem

Organisaties kunnen ervoor kiezen om externe partijen te laten toetsen hoe het kwaliteitssysteem functioneert. Het kwaliteitssysteem van Saxenburgh is voor het laatst in februari 2022 getoetst door Qualicor Europe. Hiermee heeft Saxenburgh een belangrijk kwaliteitskeurmerk ontvangen: het internationaal erkend Qualicor Europe-accreditatiebewijs. Dit kwaliteitskeurmerk toont aan dat Saxenburgh voldoet aan de kwaliteitsnormen Qmentum, wat betekent dat patiënten en cliënten erop kunnen vertrouwen dat er goede en veilige zorg wordt verleend volgens vaste werkwijzen en protocollen.

Kwaliteitsindicatoren

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) verzamelt aan de hand van kwaliteitsindicatoren informatie over wat goede zorg is en waar deze geleverd wordt. Via de volgende websites kunt u kwaliteitsinformatie van Saxenburgh inzien en vergelijken met andere ziekenhuizen:

 • KiesBeter
  Voor verschillende aandoeningen kunt u kwaliteitsinformatie inzien en vergelijken met andere ziekenhuizen. De website bevat kwaliteitsindicatoren, die door ziekenhuizen bij Zorginstituut Nederland zijn aangeleverd (Transparantiekalender). Ga naar KiesBeter.nl.
 • Ziekenhuischeck
  Ziekenhuizen meten ieder jaar wat de kwaliteit is van hun zorg. Ook houden ze maandelijks bij wat de wachttijden zijn. Ze moeten al deze informatie aanleveren aan verschillende instanties. Op Ziekenhuischeck vind je de kwaliteitscijfers van de Nederlandse ziekenhuizen en kun je deze vergelijken. Ga naar ziekenhuischeck.nl.
 • Revalidatiecheck
  De kwaliteitscijfers voor de Revalidatiezorg zijn te vinden op Revalidatiecheck. Ga naar revalidatiecheck.nl.

HSMR- sterftecijfers

De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Wij gebruiken sterftecijfers vooral voor interne kwaliteitsverbetering, voornamelijk om inzicht te verkrijgen in vermijdbare sterftes. De tendens is dat patiënten deze cijfers zien als middel voor het maken van keuzes. De informatie is echter vaak moeilijk te begrijpen en onderlinge vergelijking met andere ziekenhuizen is lastig. Desondanks zijn ziekenhuizen verplicht de sterftecijfers openbaar te maken.

In onderstaand overzicht vindt u de sterftecijfers van Het Saxenburgh Medisch Centrum van 2020-2022.

HSMR Sterftecijfers 2020-2022
HSMR Sterftecijfers 2020-2022

Toelichting: Het gemiddelde HSMR sterftecijfer is landelijk 100. Het Saxenburgh Medisch Centrum had in 2022 een gemiddeld cijfer van 76. De HSMR van het ziekenhuis is voor 2022 dus lager het landelijk gemiddelde. Toch zien wij bepaalde aandoeningen een stijging. Dit is reden voor nadere analyse op die specifieke aandoeningen door de commissie dossieranalyse. Klik hier voor het definitieve HSMR rapport 2020-2022.

Calamiteiten binnen cliënten-/patiëntenzorg

Ondanks dat Saxenburgh streeft naar optimale zorgverlening, komt het voor dat een behandeling anders uitvalt dan voorzien. Er kunnen zich onbedoeld complicaties voordoen tijdens een zorgproces. Er kan ook sprake zijn van een incident: er gebeurt iets wat onverwacht of onvoorzien is en het zorgproces verstoort. Kenmerk van een incident is dat er geen tot weinig schade voor de patiënt ontstaat. Soms is er sprake van een calamiteit. Een calamiteit is een ‘niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een patiënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid’.

Deze definitie staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het onderscheid met een incident is dat er wel sprake is van (grote) schade voor de patiënt, of zelfs diens overlijden.

Afhandeling van calamiteiten

Net als alle andere zorginstellingen is Saxenburgh verplicht om calamiteiten te melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en vervolgens onderzoek te doen naar de toedracht. Het doel van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie, is om verbetermaatregelen te formuleren en daarmee herhaling te voorkomen. De onderzoekscommissie wordt benoemd door en rapporteert aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur besluit als eindverantwoordelijke of de voorgestelde verbetermaatregelen ook worden uitgevoerd en geeft opdracht aan de lijnverantwoordelijke om de verbetermaatregelen uit te voeren. De Inspectie beoordeelt of een calamiteit voldoende is onderzocht en of er voldoende lering is getrokken uit de gebeurtenis.

Informatie delen met de patiënt of nabestaande(n)

De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met de betrokken patiënt of de nabestaanden.

Kwaliteitskader

U kunt hier de documenten downloaden:

BIG-Register

Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht. Het gaat om de volgende zorgverleners: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige.

Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen? Zoek binnen het BIG-register op naam, of op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft een uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. Dit nummer kunt u navragen aan uw zorgverlener. Heeft u vragen over het BIG-register? Bezoek dan de website van BIG-register.

Lees meer: Cliëntenraad