Naar hoofdinhoud

Uw bezoek

Goed om te weten

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en welkom voelt op onze locaties. Daarom hebben we een aantal regels, tips en aandachtspunten. Deze gelden voor al onze locaties, met uitzondering van de ouderenzorg locaties. Daar gelden andere huisregels.

Roken
Wij zijn rookvrij. In onze gebouwen en op terreinen en parkeerplaatsen mag u niet roken (ook geen e-sigaret).

Huisdieren
Huisdieren mogen niet naar binnen. Hulphonden zijn natuurlijk wel welkom.

Alcohol, drugs en wapens
In onze gebouwen mag u geen alcohol of drugs gebruiken of onder invloed daarvan zijn. Ook mag u geen wapen hebben. Als we alcohol, drugs of wapens vinden, doen we aangifte bij de politie.

Diefstal en vandalisme
Bij diefstal en vandalisme doen wij aangifte bij de politie. De gemaakte kosten brengen we in rekening.

Agressie, geweld en intimidatie
We gaan respectvol met elkaar om. Bij fysieke en verbale agressie, geweld en (seksuele) intimidatie doen we aangifte bij de politie.

Gebruik van mobiele telefoon
U mag bellen tijdens uw verblijf. Zet uw geluid wel uit en zorg dat het bellen niet storend is voor anderen. Blijf op ruim 1 meter afstand van medische apparatuur. U mag niet bellen of gebeld worden tussen 22.00 en 08.00 uur. In het ziekenhuis mag u niet mobiel bellen op operatiekamers, Intensieve Care (IC/CCU), Medium Care (MC), Spoedeisende Hulp (SEH) en Observatorium, röntgenafdeling en functieonderzoek.

Fotograferen en filmen
U mag zonder toestemming geen medewerkers en andere mensen filmen of fotograferen. Iedereen die op de foto of film komt, moet schriftelijk toestemming geven. Wilt u filmen of fotograferen in en om onze gebouwen, dan moet u van tevoren schriftelijk toestemming vragen.

Geluidsopnames
U mag geluidsopnames maken van een gesprek met de zorgverlener, om nog eens rustig na te luisteren. Wilt u dit vooraf tegen de zorgverlener zeggen? De opnames zijn alleen voor privégebruik. Wilt u de opnames delen, dan is schriftelijk toestemming nodig van de betreffende zorgverlener.

Aansprakelijkheid
Let goed op uw eigen spullen. Saxenburgh is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van spullen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Aanwijzingen van medewerkers
Het is belangrijk dat u de aanwijzingen van medewerkers of van de beveiliging in het ziekenhuis altijd opvolgt. Dat is voor uw eigen veiligheid en dat van andere patiënten, bezoekers en medewerkers. Gebeurt dit niet, dan kan het zijn dat u een waarschuwing krijgt of dat u niet naar binnen mag.

Rechten en plichten

Als patiënt/cliënt van het Saxenburgh heeft u een aantal rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn wettelijk geregeld, in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hieronder vindt u informatie over een aantal van deze rechten en plichten.

Identificatieplicht in de zorg

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. U kunt zich identificeren bij een zorgverlener middels een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Recht op goede informatie

Uw zorgverlener is verplicht u in begrijpelijke taal te informeren over:

 • uw ziekte of aandoening;
 • de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek;
 • andere behandelingsmogelijkheden;
 • de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;
 • de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

De hulpverlener heeft de plicht om u - als u patiënt bent - informatie te geven. Op welke wijze dat gebeurt verschilt van mens tot mens. Precieze regels hiervoor zijn er niet. Het kan voorkomen dat de informatie niet meteen duidelijk is. Stel dan gerust vragen en maak duidelijk wat u precies wilt weten. In veel gevallen krijgt u ter aanvulling een folder over uw aandoening of de behandeling mee. U kunt de informatie dan thuis nog eens rustig doorlezen. Heeft u geen folder gekregen vraag er dan naar of bekijk ze digitaal via de website, bij de afdeling waar u wordt behandeld.

Contactpersoon

Wettelijk gezien heeft alleen de patiënt recht op informatie over zijn/haar zorgproces. Echter bij opname wordt er wel gevraagd naar een contactpersoon. Een contactpersoon is iemand die de patiënt tijdens de opname in het ziekenhuis begeleidt en ondersteunt. Dit wordt vastgelegd in het patiëntendossier. Voor praktische zaken (was, vervoer, etc.) is het prettig een contactpersoon aan te wijzen. In de praktijk blijkt dat de patiënt niet altijd in staat is om informatie goed te begrijpen en/of niet zelfstandig beslissingen kan nemen. Wij zullen de patiënt om toestemming vragen of informatie over ziekte en welbevinden aan de contactpersoon gegeven mag worden. Ook dit wordt vastgelegd in het patiëntendossier. De contactpersoon is aanspreekpunt voor zowel familie en naasten als ook voor de verpleging en de artsen.

Toestemmingsvereiste

De informatie over het onderzoek en de behandeling is nodig om toestemming voor een bepaalde behandeling te kunnen geven. U mag alleen behandeld worden met uw toestemming. Als u bedenktijd nodig heeft, geef dit dan bij de hulpverlener aan. Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet wordt behandeld. Wanneer u alle informatie heeft gekregen en begrepen, kunt u beslissen of u de voorgestelde behandeling wilt. De hulpverlener moet uw beslissing respecteren.

 • Wordt altijd om toestemming gevraagd?
  Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling zal de hulpverlener uitdrukkelijk uw toestemming vragen. Bij minder ingrijpende behandelingen wordt niet altijd toestemming gevraagd, maar kan uw toestemming blijken uit uw gedrag.
 • Kan ik mijn toestemming intrekken?
  Nadat u uw toestemming heeft gegeven, kunt u altijd van mening veranderen en alsnog uw toestemming intrekken. In dat geval zoekt u samen met de hulpverlener naar een andere behandeling. U kunt ook van een behandeling afzien.
 • Wat als ik niet in staat ben toestemming te geven?
  In acute situaties mag worden gehandeld zonder dat u uw toestemming heeft gegeven. Als u niet in staat bent om toestemming te geven, bijvoorbeeld door ziekte of een beperking, wordt toestemming gevraagd aan uw vertegenwoordiger.

Vertegenwoordiging

De wet geeft een regeling voor vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen. Dit kan ook tijdelijk zijn. Soms is er een curator of mentor aangewezen of heeft een patiënt zelf iemand tot vertegenwoordiger benoemd. In die gevallen is dat de vertegenwoordiger met wie de arts zal overleggen over de behandeling. Vaak is er geen schriftelijk of door de rechter benoemde vertegenwoordiger. In dat geval betrekt de arts een naaste bij de besluitvorming over u. In eerste instantie is dat de levenspartner. Als die er niet is een ouder, kind, broer of zuster. Mogelijk wil degene die wordt benaderd niet de rol van vertegenwoordiger op zich nemen. Dan zal de hulpverlener een ander binnen de kring van naasten zoeken. Soms komen er meerdere personen voor de rol van vertegenwoordiger in aanmerking. In dat geval zal één persoon daarvoor worden aangewezen.

Op welke wijze moet de vertegenwoordiger beslissen?
De vertegenwoordiger neemt besluiten voor de patiënt op die momenten dat de patiënt dat zelf niet kan. Hij moet dan die beslissingen nemen, die het meest in het belang van de patiënt zijn of zoals hij denkt dat de patiënt zelf zou hebben besloten.

Minderjarigen

 • Kinderen tot twaalf jaar
  Kinderen onder de twaalf jaar mogen niet voor zichzelf beslissen. Dat doen hun ouders of voogd. Aan jonge kinderen moet wel op een begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren.
 • Kinderen van twaalf tot zestien jaar
  Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar zijn over het algemeen goed in staat hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben. Daarom is voor een behandeling toestemming van zowel de ouders als het kind nodig. Wanneer deze het niet met elkaar eens zijn en het kind blijft bij zijn mening, zal de hulpverlener in principe doen wat het kind vraagt als dit overeenkomt met zijn beroepsregels.
 • Kinderen vanaf zestien jaar
  In de wet worden kinderen vanaf hun zestiende jaar gelijk gesteld met volwassenen. Zij mogen dus voor zichzelf beslissen. Instemming van de ouders is niet nodig. De ouders krijgen ook geen informatie meer over hun kind als deze daar geen toestemming voor geeft.
 • Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.KNMG.nl

Beroepsgeheim en privacy

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. U moet er vanuit kunnen gaan dat alles wat u met uw hulpverlener bespreekt geheim blijft. Hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Alleen de personen die betrokken zijn bij de behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Informatie mag niet worden doorgegeven aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. Dat mag alleen met uw toestemming. Het recht op privacy houdt nog meer in. Medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kunt u vragen om in een aparte ruimte een gesprek met uw behandelend arts te voeren. In het algemeen geldt dat uw privacy zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd.

Ook de artsen, medewerkers, andere patiënten en bezoekers hebben recht op privacy. Binnen Saxenburgh is het daarom niet toegestaan om zonder toestemming foto’s, filmopnames en geluidsopnamen te maken. In het algemeen geldt dat uw privacy zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd. Voor meer informatie over klachtenbehandeling de pagina over klachten bekijken.

Medewerking

De zorgverlener moet in staat zijn u goed te behandelen. Hiervoor heeft uw behandelaar inlichtingen en medewerking van u nodig.

Uw behandelaren

Heeft u een voorkeur voor een zorgverlener? Geeft u dit op tijd aan, dan proberen we hier rekening mee te houden. De enige voorkeur waar wij rekening mee houden is het geslacht van de zorgverlener. Wij houden geen rekening met wensen als bepaalde seksuele geaardheid, huidskleur, politieke gezindheid of godsdienst.

Komt u pas tijdens het bezoek aan het ons ziekenhuis met een voorkeur voor een man of vrouw als zorgverlener, dan kan in de meeste gevallen geen gehoor worden gegeven aan uw verzoek. Dat geldt ook voor afspraken die op korte termijn gemaakt worden. U bent vrij om op dat moment de toegewezen zorgverlener te weigeren. In acute situaties wordt u door de beschikbare zorgverlener(s) geholpen. Ook dan heeft u het recht de toegewezen zorgverlener te weigeren, ook al heeft dit gevolgen voor uw gezondheidstoestand. De behandelend arts zal u dan op deze gevolgen wijzen.

Als u in levensgevaar bent, zal de arts er alles aan doen om u te overtuigen van de noodzaak tot het ondergaan van een behandeling. Alleen wanneer u met spoed wordt opgenomen vanwege uw zwangerschap of bevalling is de situatie anders. Dan spelen niet alleen uw eigen (medische) belangen een rol, maar ook die van uw ongeboren kind. Het kan zijn dat de belangen van het kind ervoor zorgen dat aan uw voorkeuren geen gehoor kan worden gegeven. De behandelend arts beslist bij spoed over uw behandeling en die van uw ongeboren kind.

Klachten

We willen u de beste zorg geven. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dan horen we graag van u.

Naar de pagina Klachten