Naar hoofdinhoud

Klachten

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die wij bieden. Onze medewerkers zetten zich daarvoor elke dag in. Het kan gebeuren dat u onze zorg niet als goed hebt ervaren en niet tevreden bent. Graag horen we uw ervaring zodat we naar een oplossing kunnen zoeken en hiervan kunnen leren.

We adviseren u om uw klacht eerst te bespreken met de zorgverlener die daar volgens u verantwoordelijk voor is. Wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft of wanneer een gesprek niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Klachten huisartsenpost
Heeft u een klacht over de huisartsenpost die in het Saxenburgh Medisch Centrum zit? Daarvoor kunt u terecht bij Medrie.

Klachtenfunctionaris

De onafhankelijke klachtenfunctionaris gaat samen met u onderzoeken welke klachtbehandeling aansluit bij uw verwachtingen en wensen. Zij bemiddelt, adviseert, is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Het doel is om te komen tot een oplossing, waar alle partijen tevreden over zijn.

De klachtenfunctionaris kan een bemiddelingsgesprek organiseren tussen u en de betrokkenen. Zij is hierbij aanwezig als onpartijdig gespreksleider.

Als voor de behandeling van uw klacht belangrijk is om uw medisch dossier te lezen, dan vraagt de klachtenfunctionaris vooraf uw toestemming.

Geschillencommissie

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Hiervoor heeft u een schriftelijke reactie van de Raad van Bestuur nodig. Binnen 12 maanden na ontvangst hiervan, moet u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg.

De Geschillencommissie Zorg kan een bindend advies over uw klacht uitbrengen. Voor de behandeling van uw verzoek brengt de Geschillencommissie kosten in rekening. U vindt meer informatie op de site www.degeschillencommissiezorg.nl.

Schadevergoeding

Het kan zijn dat u vindt dat u schade heeft geleden waarvan u meent dat dit door Saxenburgh komt. U kunt dan schriftelijk de Raad van Bestuur aansprakelijk stellen. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de procedure.

Klachtenfunctionaris

De onafhankelijke klachtenfunctionaris gaat samen met u onderzoeken welke klachtbehandeling aansluit bij uw verwachtingen en wensen. Zij bemiddelt, adviseert, is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Doel is om te komen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing.

In overleg met u vraagt de klachtenfunctionaris bijvoorbeeld aan de betreffende verantwoordelijke zijn of haar reactie op uw klacht. Dit wordt met u besproken of u krijgt een schriftelijke reactie.

De klachtenfunctionaris kan ook een bemiddelingsgesprek organiseren tussen u en de betrokkenen. Zij is hierbij aanwezig als onpartijdig gespreksleider.

Als voor de behandeling van uw klacht het van belang is om uw medisch dossier in te zien, vraagt zij hiervoor vooraf uw toestemming.

Contact klachtenfunctionaris

U kunt contact met ons opnemen via het klachtenformulier. Ook kunt u met ons bellen, een mail sturen of een brief schrijven. Anonieme meldingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld.

Saxenburgh - t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 1
7770 AA Hardenberg
Tel: (0523) 27 6000

Klachtenformulier (opent in nieuw venster)

Geschillencommissie

U kunt uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Hiervoor heeft u een schriftelijke reactie van de Raad van Bestuur nodig. Binnen 12 maanden na ontvangst hiervan dient u uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Zorg.

De Geschillencommissie Zorg kan een bindend advies over uw klacht uitbrengen. Voor de behandeling van uw verzoek brengt de Geschillencommissie kosten in rekening. U vindt meer informatie op de site www.degeschillencommissiezorg.nl.

Schadevergoeding, financiële claim

Bent u van mening dat u schade heeft geleden dan kunt u de Raad van Bestuur schriftelijk aansprakelijk stellen. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de procedure.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt en/of vertegenwoordiger desgewenst ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Het LSR is, samen met Quasir, door de Zorgkantoren aangesteld om cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP Wzd) beschikbaar te stellen in de provincie Overijssel en Drenthe.

De cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) van het LSR kan als onafhankelijke en partijdige vertrouwenspersoon de cliënt en/of vertegenwoordiger ondersteunen bij het omgaan met onvrede over de kwaliteit van de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De CVP bezoekt verder met enige regelmaat alle provinciale instellingen waar cliënten met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening verblijven. De CVP signaleert zo nodig aldaar of de cliëntenrechten en kwaliteit van onvrijwillige zorg in zijn/haar ogen onvoldoende gewaarborgd worden. Waar nodig worden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorgkantoor geïnformeerd.

Een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan veel doen voor de cliënt zoals:
- goed luisteren;
- informatie geven;
- helpen bij klachten;
- helpen bij problemen;
- helpen bij het bedenken van een oplossing.

Bij welke problemen kan de cliëntenvertrouwenspersoon bijvoorbeeld ondersteuning bieden:
Een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP) is er voor uw naaste of zijn vertegenwoordiger. De CVP beantwoordt vragen over onvrijwillige zorg en geeft informatie over de rechten van uw naaste. Ook kan de CVP ondersteunen bij gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg en bij het indienen van een klacht.

Het LSR heeft met alle zorgaanbieders uit deze provincies, die (mogelijk) onvrijwillige zorg leveren, contact voor nadere afspraken en om voorlichting te geven over de werkwijze van de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd.

Contact
Wilt u een vertrouwenspersoon inschakelen?
Dan kunt u contact opnemen met:
Bauke van der Geest, Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Telefoon: 06 21 33 35 96
E-mail: b.vandergeest@hetlsr.nl
Website: www.hetlsr.nl
Voor meer informatie, bekijk de flyer. De telefooncentrale van LSR is tijdens kantooruren te bereiken.

Voor de locatie Coevorden kunt u contact opnemen met:
Welmoed van der Goot, Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Telefoon: 06 82457332
E-mail: welmoedvandergoot@quasir.nl
Website: www.stichtingquasircvp.nl
Voor meer informatie, bekijk de flyer.

Contact klachtenfunctionaris

Voor contact met de klachtenfunctionaris kunt u onderstaand klachtenformulier invullen. U kunt ook telefonisch contact opnemen, een mail sturen of een brief schrijven.

Saxenburgh
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 1
7770 AA Hardenberg
Tel.: (0523) 27 61 10
klachten@sxb.nl

Als u niet tevreden bent over het resultaat van de bemiddeling van de klachtenfunctionaris, wijst zij u op verdere stappen.

Klachtenformulier

U kunt uw klacht online indienen via onderstaand formulier. Anonieme meldingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Vult u daarom uw gegevens volledig in. Uiteraard wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen voor behandeling van de klacht gebruikt. Let op: het klachtenformulier opent zich in een nieuw venster. U verlaat dan de website van Saxenburgh.

Het klachtenformulier